Polročné vysvedčenie - výpis!!!

20.01.2012 11:25

Polročné vysvedčenie

Riaditeľstvo ZŠ Mojmírova ul. Piešťany, informuje rodičov, že v zmysle §55 ods. 10 Zákona č. 254/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka 2011/2012 výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejneou listinou.

Vysvedčenie za prvý plorok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti rodičov /zákonného zástupcu/ žiaka. Písomnú žiadosť rodičov treba doručiť triednym učiteľom do 25.01.2012.

—————

Späť